ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2009

ಹಿರಿ ಜೀವಕ್ಕೊಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ...


ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯಜ್ಜ ಎನ್ನಬಹುದೇನೊ.ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಹಿರಿಯಜ್ಜನೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು.ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೋಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣಿಯ. ಆ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.ಅವರಿಗೆ ನೂರಹತ್ತು ವರ್ಷದಾಟಿದೆ.ನಾನಿನ್ನೂ ೨೩ ವರ್ಷದ ಚಿರಯುವಕ!.ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ಹೇಗಿದ್ದಿರ ಬಹುದು?!....ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಾರು?!